MOBILE APP

Gebruiksvoorwaarden App Maxx

 

Artikel 1. Definities

Trimbos: Stichting Trimbos-Instituut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, e-mail: info@trimbos.nl, KvK-nummer: 41265454.


App: de App genaamd Maxx die wordt aangeboden door Trimbos.


Gebruiker: een gebruiker van de App Maxx.


Content: alle elementen die onderdeel uitmaken van de App, waaronder teksten, foto’s, data, logo’s en software.


Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, naburige rechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, rechten met betrekking tot know how en octrooien.

Artikel 2. Toepassing voorwaarden
Wanneer een Gebruiker de App downloadt of gebruikt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Toestemming voor gebruik
De Gebruiker verkrijgt toestemming om voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruik te maken van de verschillende functionaliteiten van de App. Het is de gebruiker niet toegestaan om de App of de Content die daar onderdeel van uitmaakt te (her)gebruiken voor enige andere doeleinden. Meer specifiek betekent dat onder meer dat het de Gebruiker niet is toegestaan om (een deel van) de App of (een deel van) de Content te kopiëren, te wijzigen of met derden te delen, behoudens voor zover dat is voorzien in de functionaliteiten van de App. Het Trimbos-instituut is en blijft eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de App en de Content.

Artikel 4. Respecteren rechten derden
De Gebruiker garandeert dat hij geen Content zal plaatsen die inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten of die om andere redenen onrechtmatig is jegens derden of Trimbos.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 De App is ontwikkeld door Trimbos en kan ondersteuning bieden bij het minderen van alcoholgebruik. De App heeft in geen geval de diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten tot doel. De App dient daarom niet te worden beschouwd als een vervanging voor een consult van of een behandeling door een arts.


5.2 Trimbos behoudt zich het recht voor om de App op ieder moment zonder opgaaf van redenen uit app-stores te verwijderen en ontoegankelijk te maken voor Gebruikers, of voor een specifieke Gebruiker, indien Trimbos daar aanleiding toe ziet.


5.3 Trimbos is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de App, informatie die als onderdeel van de App ter beschikking wordt gesteld of het verwijderen of ontoegankelijk maken van de App zoals hiervoor omschreven, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Trimbos.


5.4 De Gebruiker garandeert dat hij bij het gebruik van de App niet in strijd met deze algemene voorwaarden zal handelen en hij vrijwaart Trimbos ten aanzien van alle mogelijke vorderingen van derden welke het gevolg zijn van handelingen die in strijd zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6. Privacy
In het kader van het gebruik van de App zal de Gebruiker bepaalde persoonsgegevens aan Trimbos ter beschikking stellen. Op de verwerking van deze gegevens is de Privacyverklaring die bij deze App hoort van toepassing, die hieronder kan worden geraadpleegd.

 

Artikel 7. Wijzigingen
Trimbos kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. De aangepaste algemene voorwaarden zullen dan op website www.maxx-app.nl/privay en in onze App ter beschikking worden gesteld en er zal in de App een melding worden geplaatst dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd.

 

Artikel 8. Rechts- en forumkeuze
Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de App is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-Nederland.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 6 juli 2018.

***

 

Privacyverklaring alcohol app Maxx
 

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe er wordt omgegaan met (persoons)gegevens die je achterlaat als je een account aanmaakt en bij het gebruiken van de App Maxx (hierna: “de App”). Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-Instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: info@trimbos.nl (hierna: “Trimbos”).

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop Trimbos omgaat met je persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), of als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je mailen naar fg@trimbos.nl. Als je niet tevreden bent over hoe Trimbos je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij Trimbos indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

 1. Waarvoor dient de App?

 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

 3. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

 4. Met welk doel en op welke grond worden je persoonsgegevens verwerkt?

 5. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?

 6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

 7. Met wie delen wij jouw gegevens?

 8. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

 9. Wat zijn je rechten?

 10. Wijzigingen
   

1. Waarvoor dient de App?
De App helpt je om inzicht te krijgen in jouw alcoholgebruik en helpt je om doelen te stellen in het kader van het minderen, beheersen en/of stoppen met drinken van alcoholische dranken.

De App helpt je dus om inzicht in je eigen situatie te krijgen en geeft inzicht in je vorderingen.

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Trimbos is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving na te leven.

 

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?
Als je een account aanmaakt om de App te gebruiken of als je de App gaat gebruiken, vragen wij je om de volgende persoonsgegevens:

 • je e-mailadres en een wachtwoord

 • je leeftijd

 • je geslacht
   

Verder verzamelen wij gegevens die je in de App invult, zoals antwoorden op de evaluatievragenlijst over wat je vond van de App, je doelen, je voorkeursinstellingen en antwoorden/opties die je kiest. Aangezien deze gegevens informatie bevatten over jouw alcoholgebruik is sprake van gevoelige of bijzondere persoonsgegevens. Tenslotte verzamelen we gegevens over hoe jij de App gebruikt (bijvoorbeeld over hoe vaak je de App gebruikt en welke onderdelen).


De foto's die je eventueel gebruikt voor 'Hou vol, omdat…' worden alleen lokaal op jouw mobiel opgeslagen.

Je kunt de App alleen gebruiken als je een account hebt aangemaakt. Je kan een account aanmaken door je e-mailadres en een wachtwoord op te geven. Als je anoniem wil blijven raden we je aan om e-mailadres te gebruiken waar niet je echte naam in voorkomt. Helemaal anoniem blijven kan niet: hoewel wij niet kunnen zien wie je bent als je een e-mailadres zonder naam gebruikt is via de provider vaak wel te achterhalen via welk IP adres een e-mailadres is aangemaakt. Als je geen e-mailadres wil opgeven kun je de App helaas niet gebruiken.
 

 

4. Met welk doel en op welke grond worden je persoonsgegevens verwerkt?
We gebruiken je e-mailadres alleen om je in te laten loggen op jouw account en om je een nieuw wachtwoord te sturen als je je wachtwoord bent vergeten. We sturen je geen andere informatie per e-mail (tenzij je daar specifiek om hebt verzocht of ons een vraag hebt gesteld per e-mail).

Aan jouw e-mailadres wordt door ons een ID gekoppeld waardoor het mogelijk is om push berichten, zoals herinneringen en de vragenlijst, te sturen via de App.

Om algemene feedback te kunnen geven op de door jou gestelde dagdoelen is het nodig om je geslacht te weten. Wij gebruiken je leeftijd om inzicht te krijgen in de doelgroep van de App.

Wij verzamelen de antwoorden op de vragenlijst om de werking van de App te evalueren. Daarmee krijgen wij inzicht in welke leeftijdscategorieën de App wordt gebruikt en welke onderdelen van de App worden gebruikt. Zo kunnen we de App beter en gebruiksvriendelijker inrichten.

De overige gegevens die je achterlaat, zoals jouw notities, gebruiken wij verder niet. De mogelijkheid om notities te maken is een functionaliteit die je kunt gebruiken als jij dat wilt, bijvoorbeeld om een soort dagboek bij te houden.

Wij zien gegevens over jouw alcoholgebruik als gevoelige of bijzondere persoonsgegevens en hebben jouw toestemming nodig voor het verwerken daarvan.

De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is jouw toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken door ons een e-mail te sturen via maxx@trimbos.nl onder vermelding van het betreffende e-mailadres waaraan jouw account gekoppeld is. Wij verwijderen dan tot jou herleidbare gegevens binnen vier weken uit ons bestand. Als je je toestemming intrekt kan je helaas geen gebruik meer maken van de App. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

 

5. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?
Nee. De App is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18. Als je een geboortedatum of leeftijd invult waaruit blijkt dat je jonger dan 18 jaar bent, kun je de App niet gebruiken.

Wij kunnen helaas niet controleren of iemand liegt over zijn leeftijd, waardoor het voor zou kunnen komen dat wij toch gegevens ontvangen die zijn achtergelaten door iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Mocht je aanleiding hebben te denken dat dit het geval is, neem dan contact met ons op zodat we de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

 

6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot uiterlijk vier weken na ontvangst van een emailbericht van jou waarin je aangeeft dat jij je account wilt verwijderen. Je kunt ons daarvoor een e-mail sturen via maxx@trimbos.nl onder vermelding van het betreffende e-mailadres waaraan jouw account gekoppeld is. We bewaren daarna enkel nog het geanonimiseerde databestand met gegevens over jouw gebruik van de App en de gegevens die je achterlaat op de App. Daar staan dus geen tot jou herleidbare gegevens meer in.

 

7. Met wie delen wij jouw gegevens?
We slaan jouw gegevens op bij onze ICT-serviceprovider, die daarmee jouw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als je van ons mag verwachten.

We verstrekken je gegevens verder niet aan derden, tenzij Trimbos op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

 

8. Hoe beveiligen we jouw gegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen. Jouw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen. Jouw e-mailadres en de door jou in de App ingevoerde gegevens worden gekoppeld door een code en vervolgens van elkaar gescheiden bewaard. Alleen de mensen die aan het project Maxx werken hebben toegang tot deze gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

9. Wat zijn je rechten?
Behalve dat je elk moment je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens mag intrekken, zoals hierboven beschreven, heb je:

 1. Het recht op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;

 2. Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn;

 3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;

 4. In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als je je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt;

 5. Het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.
   

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de hierboven genoemde contactpersoon.

Houd er bij verwijdering van je persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens wel rekening mee dat de App daarna niet of niet in zijn geheel meer kan worden gebruikt.

Indien wij je e-mailadres al hebben verwijderd kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van je rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij jou horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10. Wijzigingen
Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website www.maxx-app.nl/privay en in onze App. We geven in de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en indien je contact met ons op wil nemen te bekijken of de contactgegevens nog up-to-date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 juni 2019.

***

Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring app

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Trimbos-instituut 2018